> KÜLTÜR MERKEZLERİ > HARAÇÇIOĞLU SOSYAL TESİSLERİ
HARAÇÇIOĞLU SOSYAL TESİSLERİ

Bursa'nın ilk yerleşim alanı olan Hisar Bölgesi içerisinde Kavaklı Caddesi üzerinde yer almaktadır. Cizyedarzâde Hüseyin Ağa (vefatı 1783) tarafından zaviye olarak yaptırılan yapı, daha sonra medreseye çevrilmiştir. İlk yapılışında Nakşibendi Tekkesi olarak faaliyet gösterdiği de savunulmaktadır. İlk şeyhinin Küstahizâde Efendi (vefatı 1757), son şeyhinin ise Abdullah Efendi olduğu belirtilir.

Medrese yapısı hemen fark edilemediğinden ötürü birçok kaynakta yok olduğu belirtilmiştir.

Medresede 1756 tarihinde, Cizyedarzâde Hasan Ağa tarafından kurulan bir kütüphane bulunmakta idi. Cizyedarzâde tekkesi Şeyhi Murad Efendi'nin oğlu Rıfkı İbrahim Efendi (vefatı 1898) 1852'de babasının ölümü üzerine şeyh ol muş ve zaviyeyi medrese haline getirmiştir. Medresede bulunan kütüphaneyi daha da geliştirerek zenginleştirmiştir. (Mutasavvıf ve alim bir kişi olan Rıfkı İbrahim Efendi 25 yaşında vefat etmiş ve Üftade Camii Haziresi'ne defnedilmiştir.)

Haraççıoğlu kütüphanesinde Cumhuriyetin ilk yıllarında 1566 kitap bulunmakta idi. Bursa'da Orhan Kütüphanesi'nden sonra en zengin kütüphanenin bu kütüphane olduğu ifade edilmektedir. Şu an kitapların önemli bir kısmı İnebey Eski Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunmaktadır. Cizyederzâdeler Bursa'nın en önemli ve köklü aileleri arasında yer alırlar. Uzun zaman Bursa Ayanlığı'nı yürütmüşlerdir. (Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletle halk arasında irtibatı sağlayan sözü dinlenir ileri gelen aile)

Bir dönem ordu ve donanmanın peksimet ihtiyacı Bursa'da pişirilerek karşılandığı, bu amaçla Bursa Ayanlığını yürüten Cizyedarzâde ailesine görev tebdil edilerek 30.10.1660 tarihinde 2000 kantar, 1769-1770 tarihlerinde 10.000, 1771, 1777 ve 1790 yıllarında da yine yüksek miktarlarda peksimet yapılıp orduya gönderilmesinin emir buyrulduğu tarihi kaynaklar belirtilir.Cizyedarzâdeler'in Bursa Ayanlığı'ndan ayrılması ile Bursa Ayanlığı'nın kaldırıldığı ve Tekalif Nazırı adında beş esnaf kethüdasından oluşan bir heyet tarafından işlerin yürütüldüğü görülmektedir.

Hacı Hüseyin Ağa, vakfiyesinde zaviyede şeyh olacak kişinin gerek dergâhın işlerini yürütebilecek, gerek talebelerin öğrenimleri ile meşgul olabilecek kudrette, güvenilir ve dindar olmasını şart koşmuştur. Örneğin bu aileden gelen ve tarihe oldukça meraklı ve duyarlı bir kişi olan Haraççıoğlu Ahmet Bahaddin Efendi Bursa Ayanlığını yürütmüş, Halep kadılığı yapmış, bununla birlikte; Tâcü't-Tevarih adlı eseri tehis eylemiş ve Nemçe Muharebatı, Salihiyye adıyla anılan Vefeyatname'yi yazmıştır.

Cizyedarzâde Hüseyin Ağa ve bu aileye ait kabirler Kavaklı Caddesi üzerinde bulunan Dar'ül Kurra'nın hazire alanındadır.

Osmangazi Belediyesi tarafından 2004 yılında başlatılan "Tarihi ve Kültürel Miras Çalışmaları" çerçevesinde ele alınan Haraççıoğlu Medresesi'nin ana yapı ve bahçesi Haraççıoğlu Hüseyin Ağa Vakfı'na; İvaz Paşa ailesine ait kabirlerin yer aldığı hazire alanı ve çevresi ise İvaz Paşa Vakfı'na ait olduğundan ilk olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Osmangazi Belediyesi'ne tahsisinin yapılması talep edilmiş ve bu sağlanmıştır.

Öncelikli hedef projeler arasına alınan tarihi yapının restorasyonunun yapılması amacıyla, hem yapının Kavaklı Caddesi üzerinden algılanmasını engelleyen, hem de proje aşamasında engel teşkil edeceği düşünülen sonradan inşa edilmiş tek katlı yapı ortadan kaldırılarak medresenin rahat bir nefes alması sağlanmıştır.

Uzun yıllar kendi kaderine bırakılan medresenin ilk yapısı; eski 1862, 1880 ve 1909 tarihli haritalarda uç tarafı güneye bakan 'U' şeklinde görülür. Yapı bahçesinde proje sürecinde gerçekleştirilen sondaj kazıları sonucunda çıkan temel duvarları bunu doğrular niteliktedir. 2005 yılı başlarında proje çalışmasına başlanılan yapı ile ilgili Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onanmasının ardından, hızlı bir şekilde uygulama ihalesi yapılarak restorasyon çalışmalarına başlanılmıştır. Belediye uzman ekibi ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının kontrolünde restorasyonu tamamlanmıştır. Medrese 110 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 1110 metrekare alandan oluşmaktadır.

Yapı ayrı dönemlere ait iki yapıdan oluşmaktadır. Bu iki yapı, inşa edildiği tarih, mimarisi ve malzemesi bakımından birbirinden farklıdır. Kütlenin güneyinde yer alan yapının zaman içinde doğa olaylarına maruz kaldığı, moloz taş arası ahşap hatıllı olan dış duvarlarının aşırı nemden dolayı deformasyona uğradığı anlaşılmaktadır. Taşların arasındaki dolgu malzemesinin yer yer boşaldığı, ahşapların özgünlüğünü koruduğu, duvarların iç kısımlarının ise kireç sıvalı olduğu tespit edilmiştir.

Kütlenin kuzeyinde kalan yapının ilk zaviye yapısına ait olduğu sanılmaktadır. Duvarları, kesme taş arası üç sıra tuğladan yapılmış olan yapıdan diğer yapıya sivri kemer ile geçilmiştir. Kare plandan kubbeye geçiş elemanı olarak kullanılan tromplardaki detaylar özgünlüğünü koruyarak günümüze kadar gelebilmiştir. Hala özgün olan detayların kireç ile sıvandığı görülmüştür.

Her türlü olumsuzluklara rağmen bahçesinde yer alan ve adeta tarihi mekânların tapusu olarak nitelendirebileceğimiz hazire alanı ile birlikte günümüze değin gelebilmiş olan yapının, gelecek kuşaklara daha iyi bir durumda aktarılması amaçlanmıştır.

Hisar Bölgesi'ne her yönüyle nefes aldıracak olan medrese bir yandan 'Bursa Belediyeler Birliği Merkezi işlevini yerine getirirken, diğer taraftan sosyal ve kültürel anlamda değerlendirilecek bir mekân olma özelliğini taşımaktadır. Aileniz, eşiniz, dostunuz, misafirinizle birlikte gelerek şehrin yoğun gürültüsünden uzak huzur dolu bahçesinde hoş sohbetler in yeni mekanı olmuştur.

 

ADRES:
Kavaklı Mah. Kavaklı Cad. No:25 Osmangazi /BURSA

İLETİŞİM VE REZERVASYON:
(224) 224 19 66
Hafta içi, Hafta sonu: 09.00 – 23.00